Arama

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

1.1.İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.);aşağıda belirtilen SATICI ve ALICI arasında aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar altındaimzalanmıştır.

1.2.SATICI

Unvanı : ÖZSE SHOES (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır.)

Adres : Yıldız Mah. 242/19 Sokak No:19 D:4 Buca İZMİR
Telefon : (+90) 552 786 15 11

Email : info@ozseshoes.com

1.3.ALICI

(a)ÖZSE SHOES ‘ un e-ticaret mağazası ozseshoes.com üye olup alışveriş yapan tüm üyelerveya(b)üye olmadan ozseshoes.com üzerinden alışveriş yapan tüm kişiler(Bundan böyle “ALICI” olarak anılacaktır.)

Adı/Soyadı/

Unvanı :

T.C. Kimlik No :

Adresi :

Telefon :

Email :

Tarih :

1.4.İşbu Sözleşmede SATICI ile ALICI, ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait Özse shoes internet sitesi (Bundan böyle “internet sitesi” olarak anılacaktır.) üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği işbu Sözleşmenin 3. maddesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Ürün’ün (Bundan böyle “Ürün” olarak anılacaktır.) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6098 saylı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

3.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

3.1.Ürünün/Ürünlerin özellikleri (türü, miktarı, rengi, adedi, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli ve benzeri özellikleri) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmakta olup söz konusu Ürünün/Ürünlerin özellikleri ve Ürün fiyatları ALICI’ya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

3.2.İnternet sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler değiştirilene ve güncelleme yapılana kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3.Sözleşme konusu Ürün açıklaması ve Ürün’ün tüm vergiler dahil satış bedeli aşağıdaki gibi olup Ürün’ün kargo bedeli ALICI tarafından ödenecektir.

ÜRÜN ADET BİRİM FİYATI ARA TOPLAM
(KDV DAHİL)

KARGO BEDELİ
TOPLAM

Sipariş Tarihi :

Ödeme Şekli ve Planı :

TESLİMAT BİLGİLERİ:
ADI,SOYADI/
UNVANI:
VERGİ DAİRESİ NO/
T.C. KİMLİK NO:
ADRESİ:
TELEFON:
E-POSTA:
TESLİMAT ŞEKLİ:
TESLİM TARİHİ:
FATURA BİLGİLERİ:
ADI, SOYADI/
UNVANI:
VERGİ DAİRESİ NO/
T.C. KİMLİK NO:
ADRES:
TELEFON:
E-POSTA:

4.GENEL HÜKÜMLER

4.1.ALICI, işbu Sözleşme’nin 3. maddesinde belirtilen Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.2.Sözleşme konusu Ürün, ALICI’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, işbu teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.3.Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’nin ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin SATICI tarafından sunulan ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş olacaktır. ALICI, işbu hususu şimdiden kabul eder.

4.4.Ödemenin ALICI tarafından yapılmasını takiben Ürün, SATICI veya SATICI’nın uygun bayisi tarafından hazırlanır ve ALICI’ya gönderilir.

4.5.Ürün’ün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce hukuka aykırı veya haksız olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya işbu Sözleşme’de belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan Ürün’ü 3 iş günü içinde SATICI’ya göndermek zorundadır. İşbu halde kargo ücreti, nakliye ve sevkiyat giderleri ALICI’ya aittir.

4.6.ALICI işbu Sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ambalajı yırtılmış, ezik, kırık ve benzeri ayıplı ve/veya hasarlı Ürün’ü kargo firmasından teslim almayacaktır. ALICI’nın Ürün’ü teslim alması halinde, teslim alınan Ürün’ün hasarsız, eksiksiz, kusursuz ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu ALICI’ya aittir. ALICI tarafından cayma hakkı kullanılacaksa Ürün hiçbir şekilde ALICI tarafından kullanılmamalıdır. Fatura ve ilgili tüm belgeler ALICI tarafından eksiksiz olarak SATICI’ya iade edilmelidir.

4.7.ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün’ün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait hesap ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. Talebe konu bilgi ve belgelerin ALICI tarafından temin edilmesine kadar geçecek süre boyunca sipariş dondurulacak olup işbu taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması durumunda ise SATICI söz konusu siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

4.8.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği her türlü bilginin (kişisel ve sair her türlü bilgi) gerçeğe uygun olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder; SATICI’nın işbu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları ALICI, SATICI’nın ilk talebi üzerine derhal nakden ve defaten tazmin edecektir.

4.9.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uygun davranmayı şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.ALICI, internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozacak, genel ahlaka aykırılık teşkil edecek, başkalarını rahatsız edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca ALICI, internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını zorlaştırıcı veya önleyici (spam, virüs ve benzeri) işlemlerde bulunamaz.Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluklardan tek başına ve tamamen ALICI sorumlu olacaktır.

4.10.SATICI’nın, ALICI tarafından internet sitesine kayıt olurken belirtilen veya daha sonra ALICI tarafından güncellenen adresi, mail adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri üzerinden e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, bildirim, pazarlama ve diğer sair amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

4.11.SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

4.12.ALICI sipariş ve iletişim bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde paylaşılmakla yükümlüdür. Bu kapsamda işbu bilgilerin eksik veya hatalı paylaşılması veya teslim için ALICI’ya ulaşılamaması nedeniyle sipariş ve teslimat süreçlerinde oluşabilecek sorunlardan SATICI hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. İşbu halde SATICI’nın ayrıca siparişi iptal etme hakkı saklıdır.

4.13.ALICI, istediği takdirde Ürün için SATICI’nın belirlediği numuneyi bu maddede yazılı şartlar dahilinde talep edebilir. Bu kapsamda, ALICI’nın talebi halinde her bir sipariş için ücreti karşılığında numune, ALICI’ya gönderilebilir.

4.14.ALICI’nın işbu Sözleşmede düzenlenen yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen ihlal etmesi halinde ALICI işbu ihlal nedeniyle hukuki ve cezai olarak şahsen ve tamamen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. İşbu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerin ALICI tarafından ihlali halinde, SATICI, ALICI’ya karşı tazminat talebinde bulunabilecek ve ALICI da SATICI’nın işbu talebini derhal yerine getirecektir.

5.CAYMA HAKKI

5.1.Mevzuatta ve işbu Sözleşmede öngörülen şartların oluşması koşuluyla, Ürün’ün teslim edildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde ALICI’nın Sözleşme’den cayma hakkı bulunmaktadır. Mevzuatta ve işbu Sözleşmede öngörülen şartların yerine getirilmesi halinde ALICI’nın cayma hakkını kullanması ile SATICI tarafından ALICI’nın ödediği bedelin tamamı herhangi bir kesinti olmadan iade edilmektedir. İşbu Sözleşmenin 5.2. maddesinde yazılı belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takiben 30 gün içerisinde ALICI’nın ödediği bedelin ALICI’nın kredi kartına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.2.ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması,Ürün’ün işbu Sözleşme’de düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler”den olmaması ve Ürün’ün açılmamış, zarar görmemiş ve kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde;

  • ALICI’ya veya 3. kişiye teslim edilen Ürün’ün faturası (İade edilmek istenen Ürün’ün faturasının kurumsal fatura olması halinde, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurum adına düzenlenen siparişlerin iadeleri İade Faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
  • SATICI’ya Ürün’ün gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği,
  • İade formu,
  • İade edilecek Ürün/Ürünler’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5.3.Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürün kargo bedeli ALICI’ya aittir.

5.4.ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle Ürün’ün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını SATICI’nın ilk talebi üzerine derhal nakden ve defaten tazmin etmekle yükümlüdür.

5.5.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı SATICI tarafından iptal edilir.

6.CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Cayma hakkına ilişkin istisnalar mevzuatta düzenlenmiş olup işbu kapsamda aşağıda belirtilen istisnalara giren Ürünler için ALICI tarafından Sözleşme’nin madde 5 hükmünde düzenlenen cayma hakkı kullanılamayacaktır;

  • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkinsözleşmeler.
  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkinsözleşmeler. Boyalar ve çabuk bozulabilecek yardımcı ürünler bu kapsama girmektedir.
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkinsözleşmeler. Boyaların ve birçok yardımcı ürünün kimyasal nitelikleri nedeniyle açılmış paketlerin iade alınması sağlık ve hijyen açısından uygun olmayacağından ve tehlikeli olabileceğinden bu tip ürünler bu kapsama girmektedir.
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkinsözleşmeler. Teslimden sonra farklı iki ürünün kullanılması, karıştırılması vb halinde boya ve birçok yardımcı ürün doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürün olduğundan bu tip ürünler bu kapsama girmektedir.
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkinsözleşmeler.

7.DEĞİŞİKLİK

İşbu Sözleşme dijital ortamda imzalanmaktadır ve mevzuatta aksine bir düzenleme olmadığı sürece, SATICI tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir ve işbu değişiklikler yayını tarihinde yürürlüğe girer.

8.BİLDİRİMLER

İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır.

9.UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

9.1.İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan ihtilaflarda Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl ilan edilen parasal sınıra göre, ALICI’nın ikametgahının veya SATICI’nın kanuni merkezinin bulunduğu yer Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

9.2.İşbu Sözleşme’nin tabi olduğu ve yorumunda esas alınacak hukuk Türk Hukuku’dur.Taraflarişbu Sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlığın çözümünde,İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacağı konusunda tam mutabıktır.

10.YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI işbu Sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiştir ve işbu Sözleşme elektronik ortamda onaylandığı tarihte kurulmuştur.

başa dön
Konuşmayı Başlat
💬 Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Merhabalar 👋